Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – Valet Parking

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan:

 1. Parkinclusive NL bv: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
 2. Klant: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenvennootschap die gebruik wenst te maken van de diensten van Parkinclusive NL bv en hierbij een overeenkomst aangaat met Parkinclusive NL bv
 3. Overeenkomst: de tot stand gekomen overeenkomst tussen de klant en

Parkinclusive NL bv

 1. Dienst: de uitvoering van de overeenkomst met Parkinclusive NL bv, te weten het leveren van (valet)parking diensten
 2. Website: de websites van Parkinclusive NL bv: centralparking.nl en www.bijschipholparkeren.nl, als ook via een website van wederverkopers van Parkinclusive NL bv
 3. Voertuig: het motorvoertuig dat klant in bewaarneming geeft aan Parkinclusive NL bv c.q. parkeert / laat parkeren op een terrein dat eigendom is van Parkinclusive NL bv

Artikel 2 – Werkingssfeer

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Parkinclusive NL bv en de klant, waarbij de toepasselijkheid van eventuele door de klant gehanteerde algemene voorwaarden expliciet wordt uitgesloten
 2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien dit in de overeenkomst schriftelijk tussen de partijen is overeenkomen. De onderhavige voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met Parkinclusive NL bv waarbij voor de uitvoering door Parkinclusive NL bv derden worden ingeschakeld
 3. De nietig- en/of vernietigbaarheid van een of meer bepalingen, zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden, tast de rechtsgeldigheid van de overige niet nietige of vernietigbare bepalingen in deze algemene voorwaarden niet aan. Partijen zullen op dat moment overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij, indien en voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 – De totstandkoming van de overeenkomst

 1. Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat de klant via inschrijving op de website het aanbod van Parkinclusive NL bv aanvaardt, dan wel op het moment dat de klant akkoord gaat met de door Parkinclusive NL bv gezonden opdrachtbevestiging, behoudens de situatie dat ten gevolge van een storende omstandigheid de klant de opdrachtbevestiging niet heeft kunnen accorderen en/of  Parkinclusive NL bv feitelijk uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst en dit voor de klant kenbaar is c.q. behoorde te zijn.
 2. Elk aanbod aan de klant dat in welke vorm dan ook door Parkinclusive NL bv is gedaan, is in elke opzicht steeds vrijblijvend en kan binnen vijf werkdagen, na acceptatie door de klant, door Parkinclusive NL bv worden herroepen. Mondelinge aanbiedingen gedaan door Parkinclusive NL bv zijn niet bindend, tenzij deze schriftelijk door Parkinclusive NL bv zijn bevestigd.
 3. Aan mogelijke type- en/of drukfouten in aanbiedingen zijdens Parkinclusive NL bv kunnen geen rechten worden ontleend door de klant en/of derden.

Artikel 4 – Boeking website

 1. Indien de klant het aanbod van Parkinclusive NL bv accepteert door boeking op de website, komt op dat moment een overeenkomst tot stand, tenzij Parkinclusive NL bv de boeking van de klant niet accepteert, onder mededeling hiervan aan de klant, zonder dat Parkinclusive NL bv gehouden is redenen mede te delen aan de klant.
 2. Boekingen via de website kunnen plaatsvinden tot 1 uur voor de uit te voeren dienst. Boekingen binnen 1 uur voor de uit te voeren dienst kunnen enkel telefonisch worden gedaan, waarna de klant een bevestigingsmail ontvangt die hij /zij dient te accorderen.
 3. Aanmelding op de website is alleen mogelijk, nadat de klant heeft aangegeven deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen en de inhoud akkoord te vinden.
 4. Klant is gehouden zijn/haar gegevens die voor de boeking gevraagd worden, volledig naar waarheid in te vullen. Klant is ouder dan 18 jaar.
 5. Na de boeking ontvangt de klant een bevestigingsmail van Parkinclusive NL bv. Indien de gegevens onjuist en/of onvolledig zijn in de bevestigingsmail dan dient de klant dit schriftelijk te melden in de periode tot 24 uur voor de uitvoering van de dienst.
 6. Door aanmelding op de website gaat de klant ermee akkoord dat zijn/haar (persoons-/adres)gegevens worden opgeslagen door Parkinclusive NL bv en dat de gegevens gebruikt mogen worden voor het toezenden van aanbiedingen en nieuws van Parkinclusive NL bv. De klant kan zich hiervoor afmelden door een e-mail te sturen naar info@centralparking.nl.

Artikel 5 – Uitvoering overeenkomst

 1. Parkinclusive NL bv zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, een en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan Parkinclusive NL bv opgedragen taak mag worden verwacht en zal alle mogelijke zorg betrachten ter uitvoering van de dienst. De verbintenis zijdens Parkinclusive NL bv betreft een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis.
 2. Parkinclusive NL bv en klant dienen elkaar te allen tijde te informeren over omstandigheden en ontwikkelingen, waarvan de ander gelet op de goede uitvoering van de overeenkomst op de hoogte moet zijn. Klant staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de door hem/haar of op zijn/haar verzoek door een derde aan Parkinclusive NL bv ter beschikking gestelde gegevens.
 3. Klant zal Parkinclusive NL bv steeds de gelegenheid geven de dienst naar behoren uit te voeren, waaronder het aanleveren van door Parkinclusive NL bv gevraagde en/of relevante informatie.
 4. Parkinclusive NL bv heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden zonder dat zij daartoe toestemming van de klant nodig heeft. Klant is niet gerechtigd zelf of door derden werkzaamheden te laten uitvoeren, die behoren of zouden kunnen behoren tot de opdracht aan Parkinclusive NL bv.

Artikel 6 – Parkeren, inleveren en ophalen van het voertuig

 1. Op het moment van het aangaan van de overeenkomst is de klant gehouden het inlever- en ophaaltijdstip van het voertuig mede te delen aan Parkinclusive NL bv. Het wijzigen van deze data en tijdstippen is mogelijk tot 24 uur voor uitvoering van de dienst. In geval dat er sprake is van onvoorziene omstandigheden, zoals het wijzigen van vluchttijden, dan is de klant gehouden deze omstandigheden zo spoedig mogelijk voor de uitvoering van de dienst schriftelijk, via e-mail naar info@centralparking.nl of telefonisch mede te delen aan Parkinclusive NL bv.
 2. Klant is gehouden 25 minuten voor de gewenste uitvoering van de dienst van Parkinclusive NL bv telefonisch op het door Parkinclusive NL bv opgegeven telefoonnummer te informeren dat Parkinclusive NL bv op het gewenste tijdstip het voertuig in ontvangst dient te nemen.
 3. Parkinclusive NL bv zal zich vervolgens inspannen het voertuig op het gewenste tijdstip in ontvangst te nemen. Het is echter voor Parkinclusive NL bv toegestaan dit tijdstip te overschrijden met maximaal 30 minuten. Dit geldt niet indien er sprake is van overmacht of onvoorziene omstandigheden, zoals vertraging in vluchttijden en/of (start) gebreken aan het voertuig en/of verkeerstechnische omstandigheden al dan niet het gevolg van overheidsmaatregelen.
 4. Parkinclusive NL bv zal een voertuig in bewaarneming nemen indien de betaling conform de reservering heeft plaatsgevonden Indien de betaling nog niet heeft plaatsgevonden dan dient de klant alsnog aan deze verplichting te voldoen door middel van pinbetaling of contante betaling tijdens het inleveren van het voertuig. Indien er geen betaling heeft plaats gevonden zal Parkinclusive NL bv het voertuig niet in bewaarneming nemen.
 5. Op het moment dat de klant het voertuig in bewaarneming geeft aan Parkinclusive NL bv wordt de staat van het voertuig opgenomen en worden er foto’s genomen van het voertuig en vastgelegd op het inleverformulier en plaatst de klant zijn/haar handtekening op het inleverformulier. Parkinclusive NL bv noteert enkel schade die niet onder de gebruikersschade valt. Onder de gebruikersschade wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend, verstaan: slijtage, krasjes en/of beschadigingen die gezien de leeftijd en de kilometerstand van het voertuig gangbaar zijn.
 6. Alle medewerkers van Parkinclusive NL bv beschikken over een pas van van Parkinclusive NL bv. Klant is zelf verantwoordelijk voor het controleren van deze pas en het inleveren van het voertuig bij de medewerkers van Parkinclusive NL bv.
 7. Klant dient het voertuig op het moment dat hij/zij deze weer in ontvangst neemt direct te inspecteren op mogelijke schade of wijzigingen in vergelijking met het moment van inlevering van het voertuig. Parkinclusive NL bv is nimmer aansprakelijk voor schade aan het voertuig die op het inleverformulier staat opgetekend. Indien er sprake is van schade aan het voertuig die niet staat opgetekend op het inleverformulier, dient de klant dit te (laten) noteren op het door hem/haar te ondertekenen ontvangstformulier, bij gebreke waarvan klant zijn/haar rechten om te klagen en/of vorderingen uit hoofde van mogelijke schade jegens Parkinclusive NL bv verwerkt. Hierbij opgemerkt dat Parkinclusive NL bv enkel aansprakelijk is voor schade aan voertuigen met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 10 van deze algemene voorwaarden.
 8. Klant dient bij het in ontvangst nemen van het voertuig zijn deel van de overeenkomst en een identiteitsbewijs te kunnen tonen aan de medewerker van Parkinclusive NL bv. Parkinclusive NL bv is gerechtigd een fotokopie te maken van dit identiteitsbewijs. Kan de klant geen identiteitsbewijs tonen, dan is Parkinclusive NL bv gerechtigd het voertuig niet te retourneren aan de klant, totdat de klant zich wel kan identificeren.

Artikel 7 – (Overige) verplichtingen klant

 1. Klant is verplicht het voertuig casco/allrisk te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de overeenkomst, tenzij de klant kan aantonen dat het voertuig niet casco/allrisk te verzekeren is.
 2. Klant is gehouden:
 3. er voor te zorgen dat alle apparatuur (elektronica) in het voertuig is uitgeschakeld op het moment dat hij/zij het voertuig inlevert bij Parkinclusive NL bv. Indien het voertuig van de klant niet functioneert / niet start tijdens de periode van bewaarneming dan komt dit volledig voor rekening en risico van de klant
 4. bij het inleveren van het voertuig de identiteit van de medewerker van Parkinclusive NL bv te controleren middels het laten tonen van zijn/haar pas. Overhandigt de klant het voertuig aan een persoon die geen chauffeurspas heeft getoond, dan komt dit volledig voor rekening en risico van de klant
 5. geen waardevolle spullen in de auto achter te laten

Artikel 8 – Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de dienst dienen door de klant te worden gemeld op het door hem/haar te ondertekenen ontvangstformulier bij retournering van het voertuig, bij gebreke waarvan de klant zijn/haar rechten om te klagen en/of vorderingen in te stellen omtrent mogelijke klachten jegens Parkinclusive NL bv verwerkt.
 2. Parkinclusive NL bv zal binnen 14 dagen na ondertekening van het ontvangstformulier schriftelijk reageren op de klacht middels toezending van een reactie naar het door de klant opgegeven email adres.
 3. Indien klachten gegrond zijn, naar het oordeel van Parkinclusive NL bv, zal Parkinclusive NL bv de klant compensatie bieden die Parkinclusive NL bv redelijk acht, welke compensatie nimmer hoger zal zijn dan het bedrag dat de klant heeft voldaan aan Parkinclusive NL bv voor de uitvoering van de dienst.

Artikel 9 – Prijs en betaling

 1. De door Parkinclusive NL bv gehanteerde prijzen c.q. tarieven voor de dienst staan vermeld op de website of in de bevestigingsmail die Parkinclusive NL bv zendt aan de klant, indien de klant niet via de website boekt.
 2. Betaling dient te geschieden in Euro tijdens de boeking via de website, dan wel binnen 3 kalenderdagen na ontvangst van de bevestigingsmail op een door Parkinclusive NL bv aangewezen bankrekeningnummer. Boekingen binnen 24 uur voor uitvoering van de dienst worden enkel in behandeling genomen, indien de betalingen worden gedaan binnen 2 uur na ontvangst van de bevestigingsmail van Parkinclusive NL bv aan de klant.
 3. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten een betalingsverplichting niet op. Klant is niet gerechtigd door hem/haar verschuldigde bedragen aan Parkinclusive NL bv te verrekenen met (mogelijke) vorderingen van de klant op Parkinclusive NL bv.
 4. Indien facturen binnen de gestelde termijn niet worden voldaan, is de klant wettelijke rente verschuldigd op grond van de wet.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant of indien de klant anderszins het vrije beheer of de vrije beschikkingsbevoegdheid over van diens vermogen verliest, zijn de vorderingen van Parkinclusive NL bv op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien Parkinclusive NL bv door niet betaling van klant gedwongen wordt maatregelen te nemen, teneinde alsnog betaling te bewerkstelligen, zijn de daarmee samenhangende buitengerechtelijke kosten voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op basis van BIK-staffel.
 7. Betaling van een bepaalde geldsom strekt in de eerste plaats tot betaling van de kosten, vervolgens ter betaling van de reeds verschenen rente en ten slotte ter betaling van de hoofdsom en de lopende rente, ongeacht of bij de betaling door de klant andere aanwijzingen worden gegeven.
 8. Indien de klant later terugkomt dan gepland c.q. de termijn van de overeenkomst wordt verlengd, dient de klant dit per e-mail, per sms of telefonisch kenbaar te maken aan Parkinclusive NL bv. Er wordt € 7,50 extra per dag in rekening gebracht bij de klant door Parkinclusive NL bv. Eerdere terugkomst dan gepland c.q. een verkorting van de termijn van de overeenkomst geeft geen recht op restitutie van een reeds betaald bedrag door de klant en/of een korting op een nog te betalen bedrag door de klant.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Parkinclusive NL bv is nimmer aansprakelijk voor de schade die de klant lijdt, indien de klant deze schade niet tijdig heeft gemeld conform hetgeen staat opgetekend in artikel 6 van deze algemene voorwaarden.
 2. Parkinclusive NL bv is nimmer aansprakelijk voor de schade die de klant lijdt, indien deze schade wordt vergoed door de verzekeraar van de klant.
 3. Parkinclusive NL bv is nimmer aansprakelijk voor schade die de klant lijdt of nog zal lijden als gevolg van (inbraak)schade aan het voertuig of diefstal c.q. verduistering van het voertuig die de klant in bewaarneming heeft gegeven, tenzij de klant bewijst dat de schade is ontstaan tijdens de periode dat het voertuig in bewaarneming is gegeven, Parkinclusive NL bv niet de zorg van een goed bewaarnemer in acht heeft genomen en de door de klant geleden schade hiervan het gevolg is.
 4. Parkinclusive NL bv is nimmer aansprakelijk voor schade geleden door derden als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet op bewuste roekeloosheid zijdens Parkinclusive NL bv. Parkinclusive NL bv is niet aansprakelijk voor autoruit schade.
 5. Voor zover Parkinclusive NL bv aansprakelijk is voor schade, dan betreft dit enkel een directe schade en is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van Parkinclusive NL bv te verstrekken uitkering, minus het door Parkinclusive NL bv te dragen eigen risico bedrag.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 7. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 8. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 9. Parkinclusive NL bv is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.
 10. Parkinclusive NL bv is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de door klant verstrekte informatie.
 11. Wanneer blijkt dat de door de klant geclaimde schade reeds op het voertuig aanwezig was op het moment dat deze bij Parkinclusive NL bv werd ingeleverd, worden er handlingskosten ter grootte van Euro 78,68 (excl. BTW) in rekening gebracht conform convenant regeling administratiekosten (artikel 10 van het convenant).

Artikel 11 – Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht zijdens Parkinclusive NL bv wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, waarop Parkinclusive NL bv geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Parkinclusive NL bv niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen door (onder)aannemers of personeel van Parkinclusive NL bv worden daaronder begrepen.
 3. Zodra het voor Parkinclusve NL bv blijvend onmogelijk is haar verplichtingen na te komen door het bestaan van de overmacht situatie heeft iedere partij het recht de overeenkomst te ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen, zonder dat de andere partij schadevergoeding is verschuldigd.
 4. Voor zover Parkinclusive NL bv ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels uitvoering heeft gegeven aan de dienst, echter eerder dan de overeengekomen termijn haar werkzaamheden wegens overmacht dient te staken, dan is Parkinclusive NL bv gerechtigd om het reeds nagekomen, respectievelijk na te komen gedeelte, separaat in rekening te brengen aan de klant. Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst betreft.

Artikel 12 – Einde van de overeenkomst / annulering

 1. Klant is gerechtigd de overeenkomst kosteloos op te zeggen (annuleren) tot 24 uur voordat de dienst uitgevoerd dient te worden.
 2. Indien klant opzegt (annuleert) in de periode vanaf 24 uur tot de uitvoering van de dienst, dan wel de klant niet verschijnt op het overeengekomen tijdstip (no show), is hij/zij de volledige overeengekomen vergoeding verschuldigd.
 3. Parkinclusive NL bv kan de overeenkomst met de klant met onmiddellijke ingang opzeggen, onverminderd de overige rechten van Parkinclusive NL bv op grond van wettelijke bepalingen, indien:
 4. klant niet uiterlijk 1 uur voor de uitvoering van de dienst de overeengekomen vergoeding heeft voldaan;
 5. klant tekortschiet in de nakoming van overige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst, nadat Parkinclusive NL bv hem/haar in gebreke heeft gesteld en ook na verstrijking van een redelijke (herstel)termijn, tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst. Voor de toepassing van dit onderdeel is een ingebrekestelling elke mededeling waaruit ondubbelzinnig blijkt dat Parkinclusive NL bv nakoming verlangt;
 6. na het sluiten van de overeenkomst Parkinclusive NL bv ter kennis genomen omstandigheden gegrond zijn dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen;
 7. klant in staat van faillissement is verklaard, aan hem/haar, al dan niet voorlopig, surseance van betaling is verleend, door beslaglegging, door onder curatele stelling of anderszins het vrije beheer of de vrije beschikkingsbevoegdheid over diens vermogen verliest, één en ander ongeacht of de desbetreffende rechterlijke uitspraak onherroepelijk is geworden of klant buiten faillissement of schuldeisers een akkoord heeft aangeboden;
 8. klant overlijdt

Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrechten

Parkinclusive NL bv is eigenaar van alle rechten van intellectueel eigendom op haar woord- en beeldmerken, handelsnamen en domeinnamen, zoals deze (ook) vermeld staan op haar website (www.centralparking.nl). Klant is niet gerechtigd deze zaken te gebruiken, kopiëren, verveelvoudigen en/of openbaar maken, tenzij Parkinclusive NL bv hier vooraf schriftelijk haar toestemming voor geeft.

Artikel 14 – Vrijwaring

 1. Klant vrijwaart Parkinclusive NL bv voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Parkinclusive NL bv toerekenbaar is.
 2. Indien Parkinclusive NL bv uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is klant gehouden Parkinclusive NL bv, zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem/haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht de klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Parkinclusive NL bv zonder ingebrekestelling gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de klant en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de klant.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschilbeslechting

 1. Op alle overeenkomsten welke Parkinclusive NL bv sluit met de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voorvloeiende uit overeenkomsten, welke Parkinclusive NL bv sluit met de klant of uit andere overeenkomsten ter uitvoering hiervan, zullen met uitsluiting van iedere andere rechter, door de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam behandeld worden.
 3. Afgezien van hetgeen onder artikel 15 lid 2 van deze algemene voorwaarden is bepaald, behoudt Parkinclusive NL bv zich het recht voor om de klant te dagen voor de bevoegde rechterlijke instantie van de woon- of vestigingsplaats van de klant.

ALGEMENE VOORWAARDEN – Shuttle Service

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan:

 1. Parkinclusive NL bv: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
 2. Klant: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenvennootschap die gebruik wenst te maken van de diensten van Parkinclusive NL bv en hierbij een overeenkomst aangaat met Parkinclusive NL bv
 3. Overeenkomst: de tot stand gekomen overeenkomst tussen de klant en

Parkinclusive NL bv

 1. Dienst: de uitvoering van de overeenkomst met Parkinclusive NL bv, te weten het leveren van (shuttle)parking diensten
 2. Website: de websites van Parkinclusive NL bv: centralparking.nl en www.bijschipholparkeren.nl, als ook via een website van wederverkopers van Parkinclusive NL bv
 3. Voertuig: het motorvoertuig dat klant in bewaarneming geeft aan Parkinclusive NL bv c.q. parkeert op een terrein dat eigendom is van Parkinclusive NL bv

Artikel 2 – Werkingssfeer

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Parkinclusive NL bv en de klant, waarbij de toepasselijkheid van eventuele door de klant gehanteerde algemene voorwaarden expliciet wordt uitgesloten
 2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien dit in de overeenkomst schriftelijk tussen de partijen is overeenkomen. De onderhavige voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met Parkinclusive NL bv waarbij voor de uitvoering door Parkinclusive NL bv derden worden ingeschakeld
 3. De nietig- en/of vernietigbaarheid van een of meer bepalingen, zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden, tast de rechtsgeldigheid van de overige niet nietige of vernietigbare bepalingen in deze algemene voorwaarden niet aan. Partijen zullen op dat moment overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij, indien en voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 – De totstandkoming van de overeenkomst

 1. Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat de klant via inschrijving op de website het aanbod van Parkinclusive NL bv aanvaardt, dan wel op het moment dat de klant akkoord gaat met de door Parkinclusive NL bv gezonden opdrachtbevestiging, behoudens de situatie dat ten gevolge van een storende omstandigheid de klant de opdrachtbevestiging niet heeft kunnen accorderen en/of  Parkinclusive NL bv feitelijk uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst en dit voor de klant kenbaar is c.q. behoorde te zijn.
 2. Elk aanbod aan de klant dat in welke vorm dan ook door Parkinclusive NL bv is gedaan, is in elke opzicht steeds vrijblijvend en kan binnen vijf werkdagen, na acceptatie door de klant, door Parkinclusive NL bv worden herroepen. Mondelinge aanbiedingen gedaan door Parkinclusive NL bv zijn niet bindend, tenzij deze schriftelijk door Parkinclusive NL bv zijn bevestigd.
 3. Aan mogelijke type- en/of drukfouten in aanbiedingen zijdens Parkinclusive NL bv kunnen geen rechten worden ontleend door de klant en/of derden.

Artikel 4 – Boeking website

 1. Indien de klant het aanbod van Parkinclusive NL bv accepteert door boeking op de website, komt op dat moment een overeenkomst tot stand, tenzij Parkinclusive NL bv de boeking van de klant niet accepteert, onder mededeling hiervan aan de klant, zonder dat Parkinclusive NL bv gehouden is redenen mede te delen aan de klant.
 2. Boekingen via de website kunnen plaatsvinden tot 1 uur voor de uit te voeren dienst. Boekingen binnen 1 uur voor de uit te voeren dienst kunnen enkel telefonisch worden gedaan, waarna de klant een bevestigingsmail ontvangt die hij /zij dient te accorderen.
 3. Aanmelding op de website is alleen mogelijk, nadat de klant heeft aangegeven deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen en de inhoud akkoord te vinden.
 4. Klant is gehouden zijn/haar gegevens die voor de boeking gevraagd worden, volledig naar waarheid in te vullen. Klant is ouder dan 18 jaar.
 5. Na de boeking ontvangt de klant een bevestigingsmail van Parkinclusive NL bv. Indien de gegevens onjuist en/of onvolledig zijn in de bevestigingsmail dan dient de klant dit schriftelijk te melden in de periode tot 24 uur voor de uitvoering van de dienst.
 6. Door aanmelding op de website gaat de klant ermee akkoord dat zijn/haar (persoons-/adres)gegevens worden opgeslagen door Parkinclusive NL bv en dat de gegevens gebruikt mogen worden voor het toezenden van aanbiedingen en nieuws van Parkinclusive NL bv. De klant kan zich hiervoor afmelden door een e-mail te sturen naar info@centralparking.nl.

Artikel 5 – Uitvoering overeenkomst

 1. Parkinclusive NL bv zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, een en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan Parkinclusive NL bv opgedragen taak mag worden verwacht en zal alle mogelijke zorg betrachten ter uitvoering van de dienst. De verbintenis zijdens Parkinclusive NL bv betreft een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis.
 2. Parkinclusive NL bv en klant dienen elkaar te allen tijde te informeren over omstandigheden en ontwikkelingen, waarvan de ander gelet op de goede uitvoering van de overeenkomst op de hoogte moet zijn. Klant staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de door hem/haar of op zijn/haar verzoek door een derde aan Parkinclusive NL bv ter beschikking gestelde gegevens.
 3. Klant zal Parkinclusive NL bv steeds de gelegenheid geven de dienst naar behoren uit te voeren, waaronder het aanleveren van door Parkinclusive NL bv gevraagde en/of relevante informatie.
 4. Parkinclusive NL bv heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden zonder dat zij daartoe toestemming van de klant nodig heeft. Klant is niet gerechtigd zelf of door derden werkzaamheden te laten uitvoeren, die behoren of zouden kunnen behoren tot de opdracht aan Parkinclusive NL bv.

Artikel 6 – Parkeren, inleveren en ophalen van het voertuig

 1. Op het moment van het aangaan van de overeenkomst is de klant gehouden het inlever- en ophaaltijdstip van het voertuig mede te delen aan Parkinclusive NL bv. Het wijzigen van deze data en tijdstippen is mogelijk tot 24 uur voor uitvoering van de dienst. In geval dat er sprake is van onvoorziene omstandigheden, zoals het wijzigen van vluchttijden, dan is de klant gehouden deze omstandigheden zo spoedig mogelijk voor de uitvoering van de dienst schriftelijk, via e-mail naar info@centralparking.nl of telefonisch mede te delen aan Parkinclusive NL bv.

De klant dient er rekening mee te houden dat er voldoende tijd genomen moet worden voor de Shuttle Service en de aansluiting daarmee met de betreffende vlucht. In principe is er een minimale tijd nodig van 30 minuten na aankomst op het parkeerterrein zelf, alvorens het vertrek van transfer zelf. Parkinclusive NL bv is dan ook niet aansprakelijk voor het missen van een vlucht en overige gevolgschades door onvoldoende rekening houden van de klant met de betreffende aansluitingen. Wachttijden komen voor en hier dient rekening mee gehouden te worden. Als richtlijn parkeert u minimaal 3 uur voor vertrek van het vliegtuig en in de zomerperiode minimaal 4 uur voor vertrek van het vliegtuig.

 1. Klant is gehouden 25 minuten voor de gewenste uitvoering van de dienst van Parkinclusive NL bv telefonisch op het door Parkinclusive NL bv opgegeven telefoonnummer te informeren dat Parkinclusive NL bv op het gewenste tijdstip het voertuig in ontvangst dient te nemen.
 2. Parkinclusive NL bv zal zich vervolgens inspannen het voertuig op het gewenste tijdstip in ontvangst te nemen. Het is echter voor Parkinclusive NL bv toegestaan dit tijdstip te overschrijden met maximaal 30 minuten.
 3. Parkinclusive NL bv zal een voertuig in bewaarneming nemen indien de betaling conform de reservering heeft plaatsgevonden Indien de betaling nog niet heeft plaatsgevonden dan dient de klant alsnog aan deze verplichting te voldoen door middel van pinbetaling of contante betaling tijdens het inleveren van het voertuig. Indien er geen betaling heeft plaats gevonden zal Parkinclusive NL bv het voertuig niet in bewaarneming nemen.
 4. Op het moment dat de klant het voertuig in bewaarneming geeft aan Parkinclusive NL bv wordt de staat van het voertuig opgenomen en worden er foto’s genomen van het voertuig en vastgelegd op het inleverformulier en plaatst de klant zijn/haar handtekening op het inleverformulier. Parkinclusive NL bv noteert enkel schade die niet onder de gebruikersschade valt. Onder de gebruikersschade wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend, verstaan: slijtage, krasjes en/of beschadigingen die gezien de leeftijd en de kilometerstand van het voertuig gangbaar zijn.
 5. Alle medewerkers van Parkinclusive NL bv beschikken over een pas van van Parkinclusive NL bv. Klant is zelf verantwoordelijk voor het controleren van deze pas en het inleveren van het voertuig bij de medewerkers van Parkinclusive NL bv.
 6. Klant dient het voertuig op het moment dat hij/zij deze weer in ontvangst neemt direct te inspecteren op mogelijke schade of wijzigingen in vergelijking met het moment van inlevering van het voertuig. Parkinclusive NL bv is nimmer aansprakelijk voor schade aan het voertuig die op het inleverformulier staat opgetekend. Indien er sprake is van schade aan het voertuig die niet staat opgetekend op het inleverformulier, dient de klant dit te (laten) noteren op het door hem/haar te ondertekenen ontvangstformulier, bij gebreke waarvan klant zijn/haar rechten om te klagen en/of vorderingen uit hoofde van mogelijke schade jegens Parkinclusive NL bv verwerkt. Hierbij opgemerkt dat Parkinclusive NL bv enkel aansprakelijk is voor schade aan voertuigen met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 10 van deze algemene voorwaarden.
 7. Klant dient bij het in ontvangst nemen van het voertuig zijn deel van de overeenkomst en een identiteitsbewijs te kunnen tonen aan de medewerker van Parkinclusive NL bv. Parkinclusive NL bv is gerechtigd een fotokopie te maken van dit identiteitsbewijs. Kan de klant geen identiteitsbewijs tonen, dan is Parkinclusive NL bv gerechtigd het voertuig niet te retourneren aan de klant, totdat de klant zich wel kan identificeren.

Artikel 7 – (Overige) verplichtingen klant

 1. Klant is verplicht het voertuig casco/allrisk te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de overeenkomst, tenzij de klant kan aantonen dat het voertuig niet casco/allrisk te verzekeren is.
 2. Klant is gehouden:
 3. er voor te zorgen dat alle apparatuur (elektronica) in het voertuig is uitgeschakeld op het moment dat hij/zij het voertuig inlevert bij Parkinclusive NL bv. Indien het voertuig van de klant niet functioneert / niet start tijdens de periode van bewaarneming dan komt dit volledig voor rekening en risico van de klant
 4. bij het inleveren van het voertuig de identiteit van de medewerker van Parkinclusive NL bv te controleren middels het laten tonen van zijn/haar pas. Overhandigt de klant het voertuig aan een persoon die geen chauffeurspas heeft getoond, dan komt dit volledig voor rekening en risico van de klant
 5. geen waardevolle spullen in de auto achter te laten

Artikel 8 – Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de dienst dienen door de klant te worden gemeld op het door hem/haar te ondertekenen ontvangstformulier bij retournering van het voertuig, bij gebreke waarvan de klant zijn/haar rechten om te klagen en/of vorderingen in te stellen omtrent mogelijke klachten jegens Parkinclusive NL bv verwerkt.
 2. Parkinclusive NL bv zal binnen 14 dagen na ondertekening van het ontvangstformulier schriftelijk reageren op de klacht middels toezending van een reactie naar het door de klant opgegeven email adres.
 3. Indien klachten gegrond zijn, naar het oordeel van Parkinclusive NL bv, zal Parkinclusive NL bv de klant compensatie bieden die Parkinclusive NL bv redelijk acht, welke compensatie nimmer hoger zal zijn dan het bedrag dat de klant heeft voldaan aan Parkinclusive NL bv voor de uitvoering van de dienst.

Artikel 9 – Prijs en betaling

 1. De door Parkinclusive NL bv gehanteerde prijzen c.q. tarieven voor de dienst staan vermeld op de website of in de bevestigingsmail die Parkinclusive NL bv zendt aan de klant, indien de klant niet via de website boekt.
 2. Betaling dient te geschieden in Euro tijdens de boeking via de website, dan wel binnen 3 kalenderdagen na ontvangst van de bevestigingsmail op een door Parkinclusive NL bv aangewezen bankrekeningnummer. Boekingen binnen 24 uur voor uitvoering van de dienst worden enkel in behandeling genomen, indien de betalingen worden gedaan binnen 2 uur na ontvangst van de bevestigingsmail van Parkinclusive NL bv aan de klant.
 3. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten een betalingsverplichting niet op. Klant is niet gerechtigd door hem/haar verschuldigde bedragen aan Parkinclusive NL bv te verrekenen met (mogelijke) vorderingen van de klant op Parkinclusive NL bv.
 4. Indien facturen binnen de gestelde termijn niet worden voldaan, is de klant wettelijke rente verschuldigd op grond van de wet.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant of indien de klant anderszins het vrije beheer of de vrije beschikkingsbevoegdheid over van diens vermogen verliest, zijn de vorderingen van Parkinclusive NL bv op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien Parkinclusive NL bv door niet betaling van klant gedwongen wordt maatregelen te nemen, teneinde alsnog betaling te bewerkstelligen, zijn de daarmee samenhangende buitengerechtelijke kosten voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op basis van BIK-staffel.
 7. Betaling van een bepaalde geldsom strekt in de eerste plaats tot betaling van de kosten, vervolgens ter betaling van de reeds verschenen rente en ten slotte ter betaling van de hoofdsom en de lopende rente, ongeacht of bij de betaling door de klant andere aanwijzingen worden gegeven.
 8. Indien de klant later terugkomt dan gepland c.q. de termijn van de overeenkomst wordt verlengd, dient de klant dit per e-mail, per sms of telefonisch kenbaar te maken aan Parkinclusive NL bv. Er wordt € 7,50 extra per dag in rekening gebracht bij de klant door Parkinclusive NL bv. Eerdere terugkomst dan gepland c.q. een verkorting van de termijn van de overeenkomst geeft geen recht op restitutie van een reeds betaald bedrag door de klant en/of een korting op een nog te betalen bedrag door de klant.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Parkinclusive NL bv is nimmer aansprakelijk voor de schade die de klant lijdt, indien de klant deze schade niet tijdig heeft gemeld conform hetgeen staat opgetekend in artikel 6 van deze algemene voorwaarden.
 2. Parkinclusive NL bv is nimmer aansprakelijk voor de schade die de klant lijdt, indien deze schade wordt vergoed door de verzekeraar van de klant.
 3. Parkinclusive NL bv is nimmer aansprakelijk voor schade die de klant lijdt of nog zal lijden als gevolg van (inbraak)schade aan het voertuig of diefstal c.q. verduistering van het voertuig die de klant in bewaarneming heeft gegeven, tenzij de klant bewijst dat de schade is ontstaan tijdens de periode dat het voertuig in bewaarneming is gegeven, Parkinclusive NL bv niet de zorg van een goed bewaarnemer in acht heeft genomen en de door de klant geleden schade hiervan het gevolg is.
 4. Parkinclusive NL bv is nimmer aansprakelijk voor schade geleden door derden als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet op bewuste roekeloosheid zijdens Parkinclusive NL bv. Parkinclusive NL bv is niet aansprakelijk voor autoruit schade.
 5. Voor zover Parkinclusive NL bv aansprakelijk is voor schade, dan betreft dit enkel een directe schade en is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van Parkinclusive NL bv te verstrekken uitkering, minus het door Parkinclusive NL bv te dragen eigen risico bedrag.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 7. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 8. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 9. Parkinclusive NL bv is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.
 10. Parkinclusive NL bv is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de door klant verstrekte informatie.
 11. Wanneer blijkt dat de door de klant geclaimde schade reeds op het voertuig aanwezig was op het moment dat deze bij Parkinclusive NL bv werd ingeleverd, worden er handlingskosten ter grootte van Euro 78,68 (excl. BTW) in rekening gebracht conform convenant regeling administratiekosten (artikel 10 van het convenant).

Artikel 11 – Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht zijdens Parkinclusive NL bv wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, waarop Parkinclusive NL bv geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Parkinclusive NL bv niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen door (onder)aannemers of personeel van Parkinclusive NL bv worden daaronder begrepen.
 3. Zodra het voor Parkinclusve NL bv blijvend onmogelijk is haar verplichtingen na te komen door het bestaan van de overmacht situatie heeft iedere partij het recht de overeenkomst te ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen, zonder dat de andere partij schadevergoeding is verschuldigd.
 4. Voor zover Parkinclusive NL bv ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels uitvoering heeft gegeven aan de dienst, echter eerder dan de overeengekomen termijn haar werkzaamheden wegens overmacht dient te staken, dan is Parkinclusive NL bv gerechtigd om het reeds nagekomen, respectievelijk na te komen gedeelte, separaat in rekening te brengen aan de klant. Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst betreft.

Artikel 12 – Einde van de overeenkomst / annulering

 1. Klant is gerechtigd de overeenkomst kosteloos op te zeggen (annuleren) tot 24 uur voordat de dienst uitgevoerd dient te worden.
 2. Indien klant opzegt (annuleert) in de periode vanaf 24 uur tot de uitvoering van de dienst, dan wel de klant niet verschijnt op het overeengekomen tijdstip (no show), is hij/zij de volledige overeengekomen vergoeding verschuldigd.
 3. Parkinclusive NL bv kan de overeenkomst met de klant met onmiddellijke ingang opzeggen, onverminderd de overige rechten van Parkinclusive NL bv op grond van wettelijke bepalingen, indien:
 4. klant niet uiterlijk 1 uur voor de uitvoering van de dienst de overeengekomen vergoeding heeft voldaan;
 5. klant tekortschiet in de nakoming van overige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst, nadat Parkinclusive NL bv hem/haar in gebreke heeft gesteld en ook na verstrijking van een redelijke (herstel)termijn, tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst. Voor de toepassing van dit onderdeel is een ingebrekestelling elke mededeling waaruit ondubbelzinnig blijkt dat Parkinclusive NL bv nakoming verlangt;
 6. na het sluiten van de overeenkomst Parkinclusive NL bv ter kennis genomen omstandigheden gegrond zijn dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen;
 7. klant in staat van faillissement is verklaard, aan hem/haar, al dan niet voorlopig, surseance van betaling is verleend, door beslaglegging, door onder curatele stelling of anderszins het vrije beheer of de vrije beschikkingsbevoegdheid over diens vermogen verliest, één en ander ongeacht of de desbetreffende rechterlijke uitspraak onherroepelijk is geworden of klant buiten faillissement of schuldeisers een akkoord heeft aangeboden;
 8. klant overlijdt

Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrechten

Parkinclusive NL bv is eigenaar van alle rechten van intellectueel eigendom op haar woord- en beeldmerken, handelsnamen en domeinnamen, zoals deze (ook) vermeld staan op haar website (www.centralparking.nl). Klant is niet gerechtigd deze zaken te gebruiken, kopiëren, verveelvoudigen en/of openbaar maken, tenzij Parkinclusive NL bv hier vooraf schriftelijk haar toestemming voor geeft.

Artikel 14 – Vrijwaring

 1. Klant vrijwaart Parkinclusive NL bv voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Parkinclusive NL bv toerekenbaar is.
 2. Indien Parkinclusive NL bv uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is klant gehouden Parkinclusive NL bv, zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem/haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht de klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Parkinclusive NL bv zonder ingebrekestelling gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de klant en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de klant.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschilbeslechting

 1. Op alle overeenkomsten welke Parkinclusive NL bv sluit met de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voorvloeiende uit overeenkomsten, welke Parkinclusive NL bv sluit met de klant of uit andere overeenkomsten ter uitvoering hiervan, zullen met uitsluiting van iedere andere rechter, door de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam behandeld worden.
 3. Afgezien van hetgeen onder artikel 15 lid 2 van deze algemene voorwaarden is bepaald, behoudt Parkinclusive NL bv zich het recht voor om de klant te dagen voor de bevoegde rechterlijke instantie van de woon- of vestigingsplaats van de klant.

Bereken uw tarief en reserveer uw parkeerplaats

Kies datum en tijd
Persoonlijke gegevens
Selecteer uw opties
Bevestiging

Kies uw locatie, datum & tijd

Kies uw locatie

Kies uw locatie

Kies uw locatie
Schiphol Amsterdam Airport
Eindhoven Airport
Rotterdam The Hague Airport
Amsterdam Port / Passengers Terminal Amsterdam
Rotterdam Port / Passengers Terminal Rotterdam

Inleverdatum (tijd op luchthaven)

Tijd invullen die u verwacht met de auto op de luchthaven of terminal aan te komen
Inleverdatum
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Inleverdatum
april '18
mei '18
juni '18
juli '18
augustus '18
september '18
oktober '18
november '18
december '18
januari '19
februari '19
maart '19
Verwachte inlevertijd van uw auto, bijvoorbeeld 2 uur voor vertrek vliegtuig
00:00
00:15
00:30
00:45
01:00
01:15
01:30
01:45
02:00
02:15
02:30
02:45
03:00
03:15
03:30
03:45
04:00
04:15
04:30
04:45
05:00
05:15
05:30
05:45
06:00
06:15
06:30
06:45
07:00
07:15
07:30
07:45
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
22:15
22:30
22:45
23:00
23:15
23:30
23:45

Retourdatum (geplande landingstijd)

Verwachte aankomsttijd van het vliegtuig op luchthaven of de boot bij de terminal invullen
Retourdatum
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Retourdatum
april '18
mei '18
juni '18
juli '18
augustus '18
september '18
oktober '18
november '18
december '18
januari '19
februari '19
maart '19
Geef hier de geplande aankomsttijd van uw vlucht. Na landing belt u ons om aan te geven hoe laat u uw auto klaar willen hebben staan.
00:00
00:15
00:30
00:45
01:00
01:15
01:30
01:45
02:00
02:15
02:30
02:45
03:00
03:15
03:30
03:45
04:00
04:15
04:30
04:45
05:00
05:15
05:30
05:45
06:00
06:15
06:30
06:45
07:00
07:15
07:30
07:45
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
22:15
22:30
22:45
23:00
23:15
23:30
23:45
Betaalmethodes

RTL4 op bezoek bij CentralParking

Onze valet parking service

 • Aanname bij de vertrekhal
 • Vakbekwame chauffeurs
 • 24/7 beveiliging en camera toezicht
 • Uw auto is bij ons in veilige handen en verzekerd
 • Eenvoudig annuleren en wijzigen
 • Al 5 jaar de grootste valet service

Onbezorgd op reis

Met onze valet parking service bent u verzekerd van een goede start van uw reis. Wij zorgen er voor dat u vriendelijk wordt ontvangen door een van onze chauffeurs en dat uw auto nadien veilig wordt geparkeerd en weer op tijd aan u wordt afgeleverd bij aankomst.

Een fijne reis gewenst.
Central Parking

Valet Parking Schiphol

Het parkeren op Schiphol is vaak een kostbare zaak. Steeds meer mensen ontdekken de voordelen van het valet parkeren als ze via Schiphol vertrekken. Hierbij kunt u doorrijden tot aan de vertrekhal en één van onze chauffeurs parkeert uw auto net buiten Schiphol op een beveiligd parkeerterrein. Als u terugkomt, staat onze chauffeur met uw auto weer te wachten voor de vertrekhal. U kunt dan direct naar kantoor of huis vertrekken.

Kort en lang parkeren op Schiphol

Mocht u nu kort parkeren of lang parkeren op Schiphol overwegen, valet parking biedt u altijd een betere service met professionele chauffeurs. Om u snel van dienst te zijn, zijn er 24 uur per dag chauffeurs beschikbaar om uw auto aan te nemen of terug naar Schiphol te brengen. Ook als u op het laatste moment nog een parkeerplaats nodig heeft, zijn wij u snel van dienst. Door de jarenlange ervaring is Centralparking uitgegroeid met een serviceverlening die dagelijks honderden tevreden reizigers van dienst is.

Schiphol Amsterdam Airport

In 2013 reisden ruim 52.5 miljoen passagiers via Schiphol resulterend in 423.000 vliegbewegingen. Op basis van dat aantal passagiers is Schiphol de vierde luchthaven van Europa. Deze luchthaven beschikt over 650.000 vierkante meter terminalruimte en biedt ruim 22.500 parkeerplaatsen voor bezoekers en reizigers.

Veilig en betrouwbaar

Topkwaliteit valet service
Central Parking heeft al meer dan acht jaar ervaring en parkeert meer dan 80.000 auto's per jaar. Voor alle diensten die Centralparking levert is het goed verzekerd.

Het CentralParking Team

Uw auto parkeren is onze zorg
Het CentralParking Team zorgt ervoor dat parkeren bij de luchthaven weer een stuk aangenamer wordt. U kunt kiezen tussen de Shuttle Service en Valet Service van CentralParking.

Central Parking partners

Onze Partners
Wij zijn trots op onze samenwerking met luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties die dezelfde servicegedachte delen.
© 2018 - Central Parking
Middenweg 11, 1432 DE Aalsmeer
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!