Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Parkinclusive NL BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
b. Klant: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenvennootschap die gebruik wenst te maken van de diensten van Parkinclusive NL BV en hiertoe een Overeenkomst aangaat met Parkinclusive NL BV;
c. Overeenkomst: de tussen Klant en Parkinclusive NL BV tot stand gekomen overeenkomst;
d. Dienst: de uitvoering van de Overeenkomst aan de zijde van Parkinclusive NL BV, te weten het leveren van (valet)parking diensten;
e. Website: de websites van Parkinclusive NL BV, te weten: www.centralparking.nl en www.bijschipholparkeren.nl, dan wel via een website van wederverkopers van Parkinclusive NL BV van de Dienst;
f. Voertuig: het motorvoertuig dat Klant in bewaarneming geeft aan Parkinclusive NL BV c.q. parkeert/laat parkeren op een terrein dat eigendom is van Parkinclusive NL BV.

Artikel 2 Werkingssfeer
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Parkinclusive NL BV, alsook op alle Overeenkomsten tussen Parkinclusive NL BV en Klant, waarbij de toepasselijkheid van eventuele door Klant gehanteerde algemene voorwaarden expliciet wordt uitgesloten.
2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk, indien dit in de Overeenkomst schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Parkinclusive NL BV waarbij voor de uitvoering door Parkinclusive NL BV derden worden ingeschakeld.
3. De nietig- en/of vernietigbaarheid van een of meer bepalingen, zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden, tast de rechtsgeldigheid van de overige niet nietige of vernietigbare bepalingen in deze algemene voorwaarden, niet aan. Partijen zullen op dat moment overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij, indien en voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 Tot stand komen van de Overeenkomst
1. Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat Klant via inschrijving op de Website het aanbod van Parkinclusive NL BV aanvaardt, dan wel op het moment dat Klant de door Parkinclusive NL BV gezonden opdrachtbevestiging bevestigt, behoudens de situatie dat ten gevolge van een storende omstandigheid Klant de opdrachtbevestiging niet heeft kunnen accorderen en/of Parkinclusive NL BV feitelijk uitvoering heeft gegeven aan de Overeenkomst en dit voor Klant kenbaar is c.q. behoorde te zijn.
2. Elk aanbod aan Klant, in welke vorm dan ook door Parkinclusive NL BV gedaan, is steeds in elk opzicht vrijblijvend en kan binnen vijf werkdagen, na acceptatie door Klant, door Parkinclusive NL BV worden herroepen. Mondelinge aanbiedingen gedaan door Parkinclusive NL BV, zijn niet bindend, tenzij deze schriftelijk door Parkinclusive NL BV zijn bevestigd.
3. Aan mogelijke typ- en/of drukfouten in aanbiedingen zijdens Parkinclusive NL BV kunnen geen rechten worden ontleend door Klant en/of derden.

Artikel 4 Boeking Website
1. Indien Klant het aanbod van Parkinclusive NL BV accepteert door boeking op de Website, komt op dat moment een Overeenkomst tot stand komt, tenzij Parkinclusive NL BV de boeking van Klant niet accepteert, onder mededeling hiervan aan Klant, zonder dat Parkinclusive NL BV gehouden is redenen mede te delen aan Klant.
2. Boekingen via de Website kunnen plaatsvinden tot 1 uur voor de uit te voeren Dienst. Boekingen binnen 1 uur voor de uit te voeren Dienst kunnen enkel telefonisch worden gedaan, waarna Klant een bevestigingsmail ontvangt die hij/zij dient te accorderen.
3. Aanmelding op de Website is enkel mogelijk, nadat Klant heeft aangegeven deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen en de inhoud akkoord te vinden.
4. Klant is gehouden zijn/haar gegevens die voor de boeking gevraagd worden, volledig naar waarheid in te vullen. Klant is immer ouder dan 18 jaar.
5. Na boeking ontvangt Klant een bevestigingsmail van Parkinclusive NL BV. Indien gegevens onjuist en/of onvolledig zijn in deze bevestigingsmail dan dient Klant dit schriftelijk te melden in de periode tot 24 uur voor de uitvoering van de Dienst.
6. Door aanmelding op de Website gaat Klant ermee akkoord dat zijn/haar (persoon/adres)gegevens door Parkinclusive NL BV worden opgeslagen en door Parkinclusive NL BV mogen worden gebruikt voor het toezenden van aanbiedingen en nieuws van Parkinclusive NL BV. Klant kan zich hiervoor afmelden door een e-mail te sturen naar info@centralparking.nl.

Artikel 5 Uitvoering Overeenkomst
1. Parkinclusive NL BV zal zich inspannen de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, een en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan Parkinclusive NL BV opgedragen taak mag worden verwacht, en zal alle mogelijke zorg betrachten ter uitvoering van de Dienst. De verbintenis zijdens Parkinclusive NL BV betreft een inspanningsverbintenis, niet een resultaatsverbintenis.
2. Parkinclusive NL BV en Klant dienen elkaar te allen tijde te informeren over omstandigheden en ontwikkelingen, waarvan de ander gelet op de goede uitvoering van de Overeenkomst op de hoogte moet zijn. Klant staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de door hem/haar of op zijn/haar verzoek door een derde aan Parkinclusive NL BV ter beschikking gestelde gegevens.
3. Klant zal Parkinclusive NL BV steeds de gelegenheid geven de Dienst naar behoren uit te voeren, waaronder het aanleveren van door Parkinclusive NL BV gevraagde en/of relevante informatie.
4. Parkinclusive NL BV heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden zonder dat zij daartoe toestemming van Klant behoeft. Klant is niet gerechtigd zelf of door derden werkzaamheden te laten uitvoeren, die behoren of zouden kunnen behoren tot de opdracht aan Parkinclusive NL BV.

Artikel 6 Parkeren, inleveren en ophalen Voertuig
1. Op het moment van aangaan van de Overeenkomst is Klant gehouden het inlever- en ophaaltijdstip van het Voertuig mede te delen aan Parkinclusive NL BV. Het wijzigen van deze data en tijdstippen is mogelijk tot 24 uur voor uitvoering van de Dienst. In het geval er sprake is van onvoorziene omstandigheden, zoals het wijzigen van vluchttijden, dan is Klant gehouden deze omstandigheden zo spoedig mogelijk voor uitvoering van de Dienst schriftelijk, via e-mail naar info@centralparking.nl, of telefonisch mede te delen aan Parkinclusive NL BV.
2. Klant is gehouden 15 minuten voor de gewenste uitvoering van de Dienst Parkinclusive NL BV telefonisch op het door Parkinclusive NL BV opgegeven telefoonnummer te informeren dat Parkinclusive NL BV op het gewenste tijdstip het Voertuig in ontvangst dient te nemen.
3. Parkinclusive NL BV zal zich vervolgens inspannen het Voertuig op het gewenste tijdstip in ontvangst te nemen, echter het is Parkinclusive NL BV toegestaan dit tijdstip te overschrijden met maximaal 30 minuten, welke maximale termijn niet geldt indien er sprake is van overmacht of onvoorziene omstandigheden, zoals vertraging in vluchttijden en/of (start)gebreken aan het Voertuig en/of verkeerstechnische omstandigheden al dan niet het gevolg van overheidsmaatregelen.
4. Parkinclusive NL BV zal een voertuig slechts dan in bewaarneming nemen indien de betaling conform de reservering heeft plaatsgevonden. Indien betaling nog niet heeft plaatsgevonden dan dient Klant alsnog aan deze verplichting te voldoen door middel van pinbetaling of contante betaling tijdens het inleveren van het Voertuig. Indien er geen betaling heeft plaats gevonden zal Parkinclusive NL BV het Voertuig niet in bewaarneming nemen.
5. Op het moment dat Klant het Voertuig in bewaarneming geeft aan Parkinclusive NL BV, wordt de staat van het Voertuig opgenomen en vastgelegd op het inleverformulier en plaatst Klant zijn/haar handtekening op het inleverformulier. Parkinclusive NL BV noteert enkel schade die niet valt onder gebruikersschade. Onder gebruikersschade wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend, verstaan; slijtage, krasjes en/of beschadigingen die gezien de leeftijd en de kilometerstand van het Voertuig gangbaar zijn.
6. Alle medewerkers van Parkinclusive NL BV beschikken over een pas van Parkinclusive NL BV. Klant is zelf verantwoordelijk voor het controleren van deze pas en het inleveren van het Voertuig bij medewerkers van Parkinclusive NL BV.
7. Op het moment dat Klant het Voertuig geretourneerd wenst te krijgen dient hij/zij dit minimaal 15 minuten voor het gewenste tijdstip van retournering uitsluitend telefonisch kenbaar te maken aan Parkinclusive NL BV op het door Parkinclusive NL BV aangegeven telefoonnummer. Parkinclusive NL BV zal zich inspannen het Voertuig vervolgens op het gewenste tijdstip te retourneren aan Klant, echter het is Parkinclusive NL BV toegestaan dit tijdstip te overschrijden met maximaal 30 minuten, welke maximale termijn niet geldt indien er sprake is van overmacht of onvoorziene omstandigheden, zoals vertraging in vluchttijden en/of (start)gebreken aan het Voertuig en verkeerstechnische omstandigheden al dan niet het gevolg van overheidsmaatregelen.
8. Klant dient het Voertuig op het moment dat hij/zij deze weer in ontvangst neemt direct te inspecteren op mogelijke schade of wijzigingen in vergelijk met het moment van inlevering van het Voertuig. Parkinclusive NL BV is nimmer aansprakelijk voor schade aan het Voertuig die op het inleverformulier staat opgetekend. Indien er sprake is van schade aan het Voertuig die niet staat opgetekend op het inleverformulier, dient Klant dit te (laten) noteren op het door hem/haar te ondertekenen ontvangstformulier, bij gebreke waarvan Klant zijn/haar rechten om te klagen en/of vorderingen uit hoofde van mogelijke schade jegens Parkinclusive NL BV verwerkt. Hierbij zij opgemerkt dat Parkinclusive NL BV enkel aansprakelijk is voor schade aan Voertuigen met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 10 van deze algemene voorwaarden.
9. Klant dient bij het in ontvangst nemen van het Voertuig zijn deel van de overeenkomst en een identiteitsbewijs te kunnen tonen aan de medewerker van Parkinclusive NL BV. Parkinclusive NL BV is gerechtigd een fotokopie te maken van dit identiteitsbewijs. Kan Klant geen identiteitsbewijs tonen, dan is Parkinclusive NL BV gerechtigd het Voertuig niet te retourneren aan Klant, totdat Klant zich wel kan identificeren.

Artikel 7 (Overige) Verplichtingen Klant
1. Klant is verplicht het Voertuig casco/allrisk te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de Overeenkomst, tenzij dat Klant kan aantonen dat het Voertuig niet casco/allrisk te verzekeren is.
2. Klant is gehouden:
a. er voor te zorgen dat alle apparatuur (elektronica) in het Voertuig is uitgeschakeld op het moment dat hij/zij het Voertuig inlevert bij Parkinclusive NL BV. Indien het Voertuig van Klant niet functioneert/ niet start tijdens de periode van bewaarneming, dan komt dit volledig voor rekening en risico van Klant;
b. bij het inleveren van het Voertuig de identiteit van de medewerker van Parkinclusive NL BV te controleren middels het laten tonen van zijn/haar pas. Overhandigt Klant het Voertuig aan een persoon die geen chauffeurspas heeft getoond, dan komt dit volledig voor rekening en risico van Klant;
c. geen waardevolle spullen in de auto achter te laten.

Artikel 8 Klachten
1. Klachten over de uitvoering van de Dienst dienen door Klant te worden gemeld op het door hem/ haar te ondertekenen ontvangstformulier bij retournering van het Voertuig, bij gebreke waarvan Klant zijn/haar rechten om te klagen en/of vorderingen in te stellen omtrent mogelijke klachten jegens Parkinclusive NL BV verwerkt.
2. Parkinclusive NL BV zal binnen 14 dagen na ondertekening van het ontvangstformulier schriftelijk reageren op de klacht middels toezending van een reactie naar het door Klant opgegeven email-adres.
3. Indien klachten gegrond zijn, naar het oordeel van Parkinclusive NL BV, zal Parkinclusive NL BV Klant de compensatie bieden die Parkinclusive NL BV redelijk acht, welke compensatie nimmer hoger zal zijn dan het bedrag dat Klant heeft voldaan aan Parkinclusive NL BV voor de uitvoering van de Dienst.

Artikel 9 Prijs en betaling
1. De door Parkinclusive NL BV gehanteerde prijzen c.q. tarieven voor de Dienst staan vermeld op de Website of in de bevestigingsmail die Parkinclusive NL BV zendt aan Klant, indien Klant niet via de Website boekt.
2. Betaling dient te geschieden in euro’s tijdens boeking via de Website, dan wel binnen 3 kalenderdagen na ontvangst van de bevestigingsmail op een door Parkinclusive NL BV aangewezen bankrekeningnummer. Boekingen binnen 24 uur voor uitvoering van de Dienst worden enkel in behandeling genomen, indien betalingen worden verricht binnen 2 uur na ontvangst van de bevestigingsmail van Parkinclusive NL BV aan Klant.
3. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten een betalingsverplichting niet op. Klant is niet gerechtigd door hem/haar verschuldigde bedragen aan Parkinclusive NL BV te verrekenen met (mogelijke) vorderingen van Klant op Parkinclusive NL BV.
4. Indien facturen binnen de gestelde termijn niet worden voldaan, is Klant wettelijke rente verschuldigd op grond van de Wet.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Klant of indien Klant anderszins het vrije beheer of de vrije beschikkingsbevoegdheid over van diens vermogen verliest, zijn de vorderingen van Parkinclusive NL BV op Klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Indien Parkinclusive NL BV door niet betaling van Klant gedwongen wordt maatregelen te nemen, teneinde alsnog betaling te bewerkstelligen, zijn de daarmee samenhangende buitengerechtelijke kosten voor rekening van Klant. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op basis van de BIK-staffel.
7. Betaling van een bepaalde geldsom strekt in de eerste plaats tot betaling van de kosten, vervolgens ter betaling van de reeds verschenen rente en ten slotte ter betaling van de hoofdsom en de lopende rente, ongeacht of bij de betaling door Klant andere aanwijzingen worden gegeven.
8. Indien Klant later terugkomt dan gepland c.q. de termijn van de Overeenkomst wordt verlengd, dient Klant dit per email, per sms of telefonisch kenbaar te maken aan Parkinclusive NL BV. Er wordt € 7,50 per extra dag in rekening gebracht bij Klant door Parkinclusive NL BV. Eerdere terugkomst dan gepland c.q. een verkorting van de termijn van de Overeenkomst geeft geen recht op restitutie van een reeds betaald bedrag door Klant en/of een korting op een nog te betalen bedrag door Klant.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. Parkinclusive NL BV is nimmer aansprakelijk voor schade die Klant lijdt, indien Klant deze schade niet tijdig heeft gemeld conform hetgeen staat opgetekend in artikel 6 van deze algemene voorwaarden.
2. Parkinclusive NL BV is nimmer aansprakelijk voor schade die Klant lijdt, indien deze schade wordt vergoed door de verzekeraar van Klant.
3. Parkinclusive NL BV is nimmer aansprakelijk voor schade die Klant lijdt of nog zal lijden als gevolg van (inbraak)schade aan het Voertuig of diefstal c.q. verduistering van het Voertuig die Klant in bewaarneming heeft gegeven, tenzij Klant bewijst dat de schade is ontstaan tijdens de periode dat het Voertuig in bewaarneming is gegeven, Parkinclusive NL BV niet de zorg van een goed bewaarnemer in acht heeft genomen en de door Klant geleden schade hiervan het gevolg is.
4. Parkinclusive NL BV is nimmer aansprakelijk voor schade geleden door derden als gevolg van de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet op bewuste roekeloosheid zijdens Parkinclusive NL BV. Parkinclusive NL BV is niet aansprakelijk voor autoruit schade.
5. Voor zover Parkinclusive NL BV aansprakelijk is voor schade, dan betreft dit enkel directe schade en is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van Parkinclusive NL BV te verstrekken uitkering, minus het door Parkinclusive NL BV te dragen eigen risico bedrag.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
b. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
7. Parkinclusive NL BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.
8. Parkinclusive NL BV is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de door Klant verstrekte informatie.
9. Wanneer blijkt dat de door de klant geclaimde schade reeds op het voertuig aanwezig was op het moment dat deze bij Parkinclusive NL BV/CentralParking werd ingeleverd, worden er handlingskosten ter grootte van € 40,– (excl. BTW) in rekening gebracht.

Artikel 11 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht zijdens Parkinclusive NL BV wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, waarop Parkinclusive NL BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Parkinclusive NL BV niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen door (onder)aannemers of personeel van Parkinclusive NL BV worden daaronder begrepen.
3. Zodra het voor Parkinclusive NL BV blijvend onmogelijk is haar verplichtingen na te komen door het bestaan van de overmacht situatie heeft iedere partij het recht de Overeenkomst te ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen, zonder dat de andere partij schadevergoeding is verschuldigd.
4. Voor zover Parkinclusive NL BV ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels uitvoering heeft gegeven aan de Dienst, echter eerder dan de overeengekomen termijn haar werkzaamheden wegens overmacht dient te staken, dan is Parkinclusive NL BV gerechtigd om het reeds nagekomen, respectievelijk na te komen gedeelte, separaat in rekening te brengen bij Klant. Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12 Einde van de Overeenkomst/Annulering
1. Klant is gerechtigd de Overeenkomst kosteloos op te zeggen (/te annuleren) tot 24 uur voordat de Dienst uitgevoerd dient te worden.
2. Indien Klant opzegt (/annuleert) in de periode vanaf 24 uur tot de uitvoering van de Dienst, dan wel Klant niet verschijnt op het overeengekomen inlevertijdstip (no show), is hij/zij de volledige overeengekomen vergoeding verschuldigd.
3. Parkinclusive NL BV kan de Overeenkomst met Klant met onmiddellijke ingang opzeggen, onverminderd de overige rechten van Parkinclusive NL BV op grond van wettelijke bepalingen, indien:
a. Klant niet uiterlijk 1 uur voor de uitvoering van de Dienst de overeengekomen vergoeding heeft voldaan;
b. Klant tekort schiet in de nakoming van overige verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst, nadat Parkinclusive NL BV hem/haar in gebreke heeft gesteld en ook na ommekomst van een redelijke (herstel)termijn, tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst. Voor de toepassing van dit onderdeel is een ingebrekestelling elke mededeling waaruit ondubbelzinnig blijkt dat Parkinclusive NL BV nakoming verlangt;
c. na het sluiten van de Overeenkomst Parkinclusive NL BV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Klant de verplichtingen niet zal nakomen;
d. Klant in staat van faillissement is verklaard, aan hem/haar, al dan niet voorlopig, surseance van betaling is verleend, door beslaglegging, door ondercuratelestelling of anderszins het vrije beheer of de vrije beschikkingsbevoegdheid over diens vermogen verliest, één en ander ongeacht of de desbetreffende rechterlijke uitspraak onherroepelijk is geworden, of Klant buiten faillissement of schuldeisers een akkoord heeft aangeboden;
e. Klant overlijdt.

Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten
Parkinclusive NL BV is eigenaar van alle rechten van intellectueel eigendom op haar woord- en beeldmerken, handelsnamen en domeinnamen, zoals deze (ook) vermeld staan op haar Website. Klant is niet gerechtigd deze zaken te gebruiken, kopiëren, verveelvoudigen en/of openbaar maken, tenzij Parkinclusive NL BV hier vooraf schriftelijk haar toestemming voor geeft.

Artikel 14 Vrijwaring
1. Klant vrijwaart Parkinclusive NL BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Parkinclusive NL BV toerekenbaar is.
2. Indien Parkinclusive NL BV uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Klant gehouden Parkinclusive NL BV, zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem/haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Parkinclusive NL BV zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Klant en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Klant.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschilbeslechting
1. Op alle Overeenkomsten welke Parkinclusive NL BV sluit met Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen voortvloeiende uit Overeenkomsten, welke Parkinclusive NL BV sluit met Klant of uit andere overeenkomsten ter uitvoering hiervan, zullen met uitsluiting van iedere andere Rechter, door de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam.
3. Afgezien van hetgeen onder artikel 15 lid 2 van deze algemene voorwaarden is bepaald, behoudt Parkinclusive NL BV zich het recht voor om Klant te dagen voor de bevoegde rechterlijke instantie van de woon- of vestigingsplaats van Klant.

Bereken uw tarief en reserveer uw parkeerplaats

Kies datum en tijd
Persoonlijke gegevens
Selecteer uw opties
Bevestiging

Kies uw locatie, datum & tijd

Kies uw locatie

Kies uw locatie

Kies uw locatie
Schiphol Amsterdam Airport
Eindhoven Airport
Rotterdam The Hague Airport
Amsterdam Port / Passengers Terminal Amsterdam

Vertrekdatum (tijd op luchthaven)

Tijd invullen die u verwacht met de auto op de luchthaven of terminal aan te komen
Vertrekdatum
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Vertrekdatum
februari '18
maart '18
april '18
mei '18
juni '18
juli '18
augustus '18
september '18
oktober '18
november '18
december '18
januari '19
Verwachte inlevertijd van uw auto, bijvoorbeeld 2 uur voor vertrek vliegtuig
00:00
00:15
00:30
00:45
01:00
01:15
01:30
01:45
02:00
02:15
02:30
02:45
03:00
03:15
03:30
03:45
04:00
04:15
04:30
04:45
05:00
05:15
05:30
05:45
06:00
06:15
06:30
06:45
07:00
07:15
07:30
07:45
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
22:15
22:30
22:45
23:00
23:15
23:30
23:45

Aankomstdatum (geplande landingstijd)

Verwachte aankomsttijd van het vliegtuig op luchthaven of de boot bij de terminal invullen
Aankomstdatum
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Aankomstdatum
februari '18
maart '18
april '18
mei '18
juni '18
juli '18
augustus '18
september '18
oktober '18
november '18
december '18
januari '19
Geef hier de geplande aankomsttijd van uw vlucht. Na landing belt u ons om aan te geven hoe laat u uw auto klaar willen hebben staan.
00:00
00:15
00:30
00:45
01:00
01:15
01:30
01:45
02:00
02:15
02:30
02:45
03:00
03:15
03:30
03:45
04:00
04:15
04:30
04:45
05:00
05:15
05:30
05:45
06:00
06:15
06:30
06:45
07:00
07:15
07:30
07:45
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
22:15
22:30
22:45
23:00
23:15
23:30
23:45
Betaalmethodes

Central parking in beeld

Onze valet parking service

  • Aanname bij de vertrekhal
  • Vakbekwame chauffeurs
  • 24/7 beveiliging en camera toezicht
  • Uw auto is bij ons in veilige handen en verzekerd
  • Eenvoudig annuleren en wijzigen
  • Al 5 jaar de grootste valet service

Onbezorgd op reis

Met onze valet parking service bent u verzekerd van een goede start van uw reis. Wij zorgen er voor dat u vriendelijk wordt ontvangen door een van onze chauffeurs en dat uw auto nadien veilig wordt geparkeerd en weer op tijd aan u wordt afgeleverd bij aankomst.

Een fijne reis gewenst.
Central Parking

Valet Parking Schiphol

Het parkeren op Schiphol is vaak een kostbare zaak. Steeds meer mensen ontdekken de voordelen van het valet parkeren als ze via Schiphol vertrekken. Hierbij kunt u doorrijden tot aan de vertrekhal en één van onze chauffeurs parkeert uw auto net buiten Schiphol op een beveiligd parkeerterrein. Als u terugkomt, staat onze chauffeur met uw auto weer te wachten voor de vertrekhal. U kunt dan direct naar kantoor of huis vertrekken.

Kort en lang parkeren op Schiphol

Mocht u nu kort parkeren of lang parkeren op Schiphol overwegen, valet parking biedt u altijd een betere service met professionele chauffeurs. Om u snel van dienst te zijn, zijn er 24 uur per dag chauffeurs beschikbaar om uw auto aan te nemen of terug naar Schiphol te brengen. Ook als u op het laatste moment nog een parkeerplaats nodig heeft, zijn wij u snel van dienst. Door de jarenlange ervaring is Centralparking uitgegroeid met een serviceverlening die dagelijks honderden tevreden reizigers van dienst is.

Schiphol Amsterdam Airport

In 2013 reisden ruim 52.5 miljoen passagiers via Schiphol resulterend in 423.000 vliegbewegingen. Op basis van dat aantal passagiers is Schiphol de vierde luchthaven van Europa. Deze luchthaven beschikt over 650.000 vierkante meter terminalruimte en biedt ruim 22.500 parkeerplaatsen voor bezoekers en reizigers.

Veilig en betrouwbaar

Topkwaliteit valet service
Central Parking heeft al meer dan acht jaar ervaring en parkeert meer dan 80.000 auto's per jaar. Voor alle diensten die Centralparking levert is het goed verzekerd.

Het CentralParking Team

Uw auto parkeren is onze zorg
Het CentralParking Team zorgt ervoor dat parkeren bij de luchthaven weer een stuk aangenamer wordt. U kunt kiezen tussen de Shuttle Service en Valet Service van CentralParking.

Central Parking partners

Onze Partners
Wij zijn trots op onze samenwerking met luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties die dezelfde servicegedachte delen.
© 2018 - Central Parking
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!